Avlopp

Vi projekterar och utför enskilda eller gemensamhetslösningar för vatten och avlopp i varierande storlek.

Inrättande av enskilt avlopp kräver tillstånd från kommun eller miljövårdsförbund, beroende på var du bor. De beslutar också om det är normal eller hög skyddsnivå som gäller för en enskild anläggning. Som grund för beslutet använder de Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2006:7, som finns att hämta hem från Naturvårdsverkets, www.naturvardsverket.se.

Av Sveriges 700 000 fastigheter med enskilda avlopp bedöms hälften vara icke godkända. Havs- och vattenmyndigheten har fått regeringens uppdrag att utreda hur snabbt man kan åtgärda de sämsta enskilda avloppen. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida, www.havochvatten.se, finns mer information utredningen. Utredningen kommer troligen att leda fram till att kraven skärps och nya styrmedel införs för att skynda på förbättringstakten.

För enskilda avlopp med krav på hög skyddsnivå har vi haft de bästa erfarenheterna av och därför rekommenderat och installerat små reningsverk från Baga Water Technology AB. Vilken variant som väljs beror på platsens förutsättning och vilken skyddsnivå och reningsgrad som behövs. Mer finns att läsa på deras hemsida, www.baga.se.