Deponi

Vi utför brunnsgrävning, ledningsdragning och reglerstationer till deponigasanläggningar. Brunnar grävs med utrustning vi själva har konstruerat. Schaktning för och dragning av ledningar präglas av noggrannhet då hög- och lågpunkter är avgörande för gasens framkomlighet i ledningssystemet. Elektrosvetsning av gas- och vattenledningar utförs i egen regi. Avslutade och pågående projekt på flera platser i hela Sverige.

Alla deponier i Sverige är skyldiga att ta tillvara metangasen som bildas i deponin. Metangas är en växthusgas med stark klimatpåverkan. Samlar man ihop metangasen som bildas kan man tillvarata energin i den och samtidigt reducera klimatpåverkan.